REKLAMAČNÝ PORIADOK

Do reklamačného procesu vstupujú:

AMNES - Zuzana Penkalová, IČO: 71801588, na jednej strane, ďalej len ako predávajúci.

Spotrebiteľ na strane druhej, ďalej len ako kupujúci.

V prípade, že kupujúci obdrží tovar, ktorý považuje za chybný, alebo sa v rámci 24 mesačnej záručnej lehoty prejaví ako chybný, je kupujúci bezodkladne povinný po zistení tejto vady kontaktovať predávajúci na e-mail info@owatrol.cz .

Na tento e-mail pri zaslaní info e-mailu pripojí kupujúci faktúru za zakúpený tovar, napíše popis závady, pripojí fotodokumentáciu závady a zašle svoj návrh na riešenie svojej reklamácie.

Na takto zaslaný e-mail bude predávajúci reagovať najneskôr do 24 hodín.

V tejto odpovedi na e-maile kupujúceho predávajúci navrhne ďalší postup riešenia tejto reklamácie. V prípade, že to charakter vadného tovaru a jeho stav dovolí, môže predávajúci vyzvať kupujúci na zaslanie vadného tovaru späť predávajúci.

Chybný tovar potom riadne zabalený zašle alebo po dohode privezie kupujúci na adresu prevádzky predávajúci:

AMNES - Zuzana Penkalová, Sadová 301/44a, 746 01 OPAVA.

V prípade oprávnenej reklamácie kupujúceho, ktorú vybaví predávajúci v zákonnej lehote tridsiatich dní, zaistí predávajúci okamžitú výmenu za bezchybný tovar alebo bude akceptovať návrh kupujúceho na vyriešenie reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri nevhodnom a neodbornom zaobchádzaní, či na tovar vrátený v obale, ktorý dostatočne nechráni tovar pri preprave.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na výsledok aplikácie výrobkov OWATROL . OWATROL International, ani predávajúci, nemôže niesť zodpovednosť za výsledok aplikácie, pretože nemá pod svojou kontrolou podmienky, za ktorých boli produkty OWATROL aplikované.

Za škody vzniknuté pri preprave tovaru zakúpeného kupujúcim zodpovedá prepravca, ktorý dodáva tovar kupujúcemu na jeho adresu uvedenú pri objednávke, a to od doby prevzatia tovaru od predávajúceho.

Dbajte teda na nasledujúce odporúčania pri prevzatí zásielky od prepravcu:

Pri doručení zásielky je kupujúci bezprostredne povinný spolu s prepravcom prekontrolovať stav zásielky (neporušenosť obalu, poškodenie obalu..).

V prípade, že zásielku kupujúci považuje za vadnú alebo poškodenú, odporúčame zásielku od prepravcu nepreberať, prípadne prebrať a spísať s prepravcom škodový protokol, kde kupujúci uvedie všetky poškodenia a nedostatky do škodového protokolu prepravcu.

Ak je s prepravcom spísaný škodový protokol o poškodení doručenej zásielky, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bezodkladne predávajúci na email info@owatrol.cz a pripojiť škodový protokol do zasielanej správy.

Pokiaľ poškodenú zásielku od prepravcu kupujúci nepreberie z dôvodu, že neposkytol pri prevzatí zaslaného tovaru prepravcovi súčinnosť alebo zásielku neprevzal zámerne a táto zásielka bude zaslaná späť predávajúci, je kupujúci povinný uhradiť predávajúci náklady vynaložené na dopravu tovaru ku kupujúcemu a späť.

V prípade, že kupujúci potvrdí prepravcovi svojím podpisom prevzatie zásielky bez výhrad, nemá žiadny nárok na dodatočnú reklamáciu, poškodené zásielky.