Spracovanie osobných údajov

V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., as ohľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov súhlasí kupujúci so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytol predávajúcemu:

Zuzana Penkalová
so sídlom Dětmarovice 1051,
735 71 Detmarovice
IČO: 71801588
DIČ:
SK8455155104

Internetový obchod: www.owatrol.sk

1. Kupujúci berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje (pri žiadosti o registráciu, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvedie správne a bude informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu.

3. Predávajúci spracováva od okamihu, keď kupujúci požiada o registráciu, o kupujúcom tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska či miesta podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a doklady súvisiace so zmluvou (ďalej len „ osobné údaje “).

4. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci Zuzana Penkalová vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom môže:
• požiadať predávajúceho Zuzana Penkalová alebo spracovateľa o vysvetlenie,
• požadovať, aby predávajúci Zuzana Penkalová odstránila takto vzniknutý stav.

Ak nevyhovie predávajúci Zuzana Penkalová žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúceho bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov a tento súhlas môže kedykoľvek bezplatne odvolať.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí na dobu 5 rokov od poskytnutia súhlasu predávajúcemu.

9. Spoločnosť informuje, že každá fyzická osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na zmenu údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo na výmaz údajov, právo na prenositeľnosť údajov a prípadne právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Právo odvolať súhlas aj ďalších práv podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné využiť v pracovnom čase v sídle spoločnosti alebo prostredníctvom emailu info@owatrol.cz .